Box SPsmartplants Farm 4 zones

  • ราคาเริ่มต้น: 25,900 บาท

ขนาดพื้นที่สวนสำหรับติดตั้งน้อยกว่า 200 - 400 ตารางเมตร หรือ ตามความต้องการของลูกค้า อุปกรณ์ Smart Box ควบคุมการปลูก การรดน้ำอัตโนมัติ อุปกรณ์ Sensor วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้นอากาศ และความชื้นในดิน จอแสดงผล Touch Screen Network 3G ส่งข้อมูลและแสดงผล Real-Time ตลอดระยะเวลา 1 ปี บริการให้คำปรึกษา การดูแลสวนหลังการติดตั้ง ตลอดระยะเวลา 1 ปี Package เริ่มต้น 30,000 บาทขึ้นไป