Weather Station, เซ็นเซอร์วัดความเร็วลม

Weather Station เซ็นเซอร์วัดความเร็วลม

Weather Station เซ็นเซอร์วัดความเร็วลม

เทคโนโลยี Ultrasonic คือ การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงในการวัดความเร็วลม ทำให้เกิดแรงเสียดทานต่ำ ช่วยให้ผลแม่นยำ และช่วยยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ได้นาน 3-5 ปี

ที่สำคัญเมื่อติดตั้งและใช้งาน Weather Sta...

Read More