รางวัลที่ได้รับ

Award SME Start up

รางวัลสุดยอด SME Start Up Awards 2018

จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Award Star Tech

รางวัลโครงการ Star Tech 2018

จัดโดย คุณจอห์น รัตนเวโรจน์ (CEO & Executive Producer Splash Interactive) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

Supported by NIA

ได้รับการสนับสนุนในโครงการ STARTUP 102 Fast Track ธุรกิจนวัตกรรมเกษตร 2018

จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) (องค์การมหาชน)