LINE@SPsmartplants

งานติดตั้งระบบน้ำ และระบบควบคุมอัตโนมัติ สำหรับโรงเรือนปลูกพืชสมุนไพร ขนาด 10x50 เมตร (จ.ลพบุรี)

งานติดตั้งระบบน้ำ และระบบควบคุมอัตโนมัติ สำหรับโรงเรือนปลูกพืชสมุนไพร ขนาด 10x50 เมตร

  • ชุดระบบน้ำหยดสำหรับพืชสมุนไพร
  • ชุดระบบพ่นหมอกช่วยปรับสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน
  • ชุดโฟล์วสวิตช์ พร้อมไฟและเสียงแจ้งเตือน เมื่อเกิดสภาวะ Run Dry
  • ชุดเครื่องผสมปุ๋ยปรับค่า EC และ PH อัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  • ชุดเครื่องควบคุมระบบน้ำหยด และพ่นหมอกแบบอัตโนมัติ
  • ระบบแสดงผลและสั่งการอุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่านระบบเว็บแอพลิเคชัน
  • ระบบฟังก์ชั่น VPD ช่วยวิเคราะห์สุขภาพต้นพืชภายในโรงเรือน
  • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ พร้อมชุดส่งข้อมูลเซ็นเซอร์ไร้สาย (Wireless)
  • เซ็นเซอร์วัดความชื้นและค่าเหนี่ยวนำไฟฟ้าในดิน พร้อมชุดส่งข้อมูลเซ็นเซอร์ไร้สาย (Wireless)
  • เซ็นเซอร์วัดค่าความเข้มข้นของแสง PPFD พร้อมชุดส่งข้อมูลเซ็นเซอร์ไร้สาย (Wireless)