2022
โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT,

โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ ขนาด 4x6 เมตร สำหรับระบบสปริงเกอร์ และพ่นหมอก (จ.นครนายก)

SPsmartplants ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU) สร้างโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ ขนาด 4x6 เมตร สำหรับระบบสปริงเกอร์ และพ่นหมอก

Read More
2022
โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนปลูกพืช

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบเทปน้ำหยด ขนาด 6X30 เมตร เฟส 3 (จ.สุพรรณบุรี)

โรงเรือนสำหรับทดลองการเกิดโรคในพืช พร้อมระบบม่านพรางแสง เทปน้ำหยด และพ่นหมอก ขนาด 6x30 เมตร จำนวน 2 หลัง (จ.สุพรรณบุรี)

Read More
2022
โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนสมุนไพร

งานติดตั้งระบบน้ำ และระบบควบคุมอัตโนมัติ สำหรับโรงเรือนปลูกพืชสมุนไพร ขนาด 10x50 เมตร (จ.ลพบุรี)

งานติดตั้งระบบน้ำ และระบบควบคุมอัตโนมัติ สำหรับโรงเรือนปลูกพืชสมุนไพร ขนาด 10x50 เมตร

Read More
2022
โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนสลัด

โรงเรือนปลูกผักอัจฉริยะ ขนาด 4x6 เมตร พร้อมระบบน้ำสปริงเกอร์และพ่นหมอก (จ.นครปฐม)

โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โรงเรือนปลูกผักอัจฉริยะ ขนาด 4x6 เมตร (จ.นครปฐม)

Read More
2022

ชุดระบบเลี้ยงไก่(ไข่) แบบอัตโนมัติ Smart Farm (จ.กรุงเทพฯ)

งานติดตั้งระบบพ่นหมอก และระบบให้น้ำ/อาหาร พร้อมชุดควบคุมแบบอัตโนมัติสำหรับโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ขนาด 4x12 เมตร

Read More
2022

Smart Greenhouse โรงเรือนปลูกพืชสมุนไพรแบบอัจฉริยะ (จ.เพชรบุรี)

โรงเรือนสมาร์ทฟาร์ม สำหรับปลูกพืชสมุนไพร ขนาด 10.0 x 20.0 x 6.0 เมตร

Read More
2022

โรงเรือนอัจฉริยะ Smart Farm ปลูกพืชเพื่อการศึกษา (จ.ขอนแก่น)

โรงเรือนอัจฉริยะ Smart Farm ปลูกพืชเพื่อการศึกษา ขนาด 6x12 เมตร

Read More
2022
โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ. โรงเรือนสมาร์ท

Smart Greenhouse สำหรับปลูกเมล่อน ขนาด 6x20 เมตร จำนวน 2 หลัง (จ.พะเยา)

Smart Greenhouse สำหรับปลูกเมล่อน ขนาด 6x20 เมตร จำนวน 2 หลัง (จ.พะเยา)

Read More
2022

ระบบน้ำ พร้อมระบบสั่งการแบบ Smart Farm สำหรับโรงเรือนพืชสมุนไพร ขนาด 10x30 เมตร จำนวน 2 หลัง (จ.พะเยา)

ระบบน้ำ พร้อมระบบสั่งการแบบ Smart Farm สำหรับโรงเรือนพืชสมุนไพร ขนาด 10x30 เมตร จำนวน 2 หลัง (จ.พะเยา)

Read More
2022

โรงเรือน EVAP สำหรับปลูกพืชสมุนไพร พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ (จ.เพชรบุรี)

โรงเรือน EVAP สำหรับปลูกพืชสมุนไพร พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ ขนาด 6x20 เมตร

Read More